3
   

Tell me? Or is this a too demanding 'question'?

 
 
daverod
 
Reply Tue 13 Nov, 2018 05:04 pm
Nói với tôi. Tại sao bạn nghĩ rằng tất cả mọi người phải giống như chính mình? Tại sao bạn tin rằng mỗi người cần phải làm những việc như chính mình?

Bạn có biết rằng một số người có thể tin rằng không say rượu vào ban đêm hoặc không say rượu trong ngày là điều gì đó không nên cau mày?


Dywedwch wrthyf. Pam ydych chi'n meddwl bod rhaid i bawb fod fel chi'ch hun? Pam ydych chi'n credu bod angen i bob person wneud pethau fel eich hun?

Ydych chi'n gwybod y gallai rhai o'r farn nad yw rhywbeth na ddylid ei frownio i beidio â meddwi yn y nos neu beidio â meddwi yn ystod y dydd?


Dime ¿Por qué crees que todo el mundo tiene que ser como tú? ¿Por qué crees que cada persona necesita hacer las cosas como a ti mismo?

¿Sabes que algunos pueden creer que no emborracharse por la noche o no emborracharse durante el día es algo que no debe ser mal visto?왜 모두가 너와 같아야한다고 생각하니? 왜 그들이 당신 같은 것을해야한다고 생각하니?

어떤 사람들은 밤이나 낮에 마시지 않아도 안된다고 생각하는지 모르십니까?
  • Topic Stats
  • Top Replies
  • Link to this Topic
Type: Question • Score: 3 • Views: 1,084 • Replies: 9

 
maxdancona
 
  1  
Reply Tue 13 Nov, 2018 05:09 pm
My potato has 70 anuses.
edgarblythe
 
  1  
Reply Tue 13 Nov, 2018 05:11 pm
Vasco da Gama
0 Replies
 
daverod
 
  1  
Reply Tue 13 Nov, 2018 05:11 pm
@daverod,
لماذا تعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مثلك؟ لماذا تعتقد أن عليهم القيام بشيء مثلك؟

ألا تعرف أن بعض الناس يعتقدون أنه يجب عليك ألا تشرب ليلاً أو نهاراً؟
daverod
 
  1  
Reply Tue 13 Nov, 2018 05:16 pm
@daverod,
Làm ơn hãy nói cho tôi. Nếu không phải bạn hoặc nếu không phải là Giáo hội, thì ai có thể cho tôi biết? Hay đây là một câu hỏi quá khắt khe?

Dywedwch wrthyf. Os nad ydych chi, neu os nad yr eglwys, yna pwy? Neu a yw hwn yn gwestiwn anodd iawn?

Por favor dime. Si no eres tú o si no eres la iglesia, ¿quién me puede decir? ¿O es esta una pregunta muy exigente?

말해줘. 너 아니면 그렇지 않으면 교회에 누가 말해 줄 수 있니? 아니면 매우 까다로운 질문입니까?
0 Replies
 
edgarblythe
 
  1  
Reply Tue 13 Nov, 2018 05:40 pm
And your little dog, too.
chai2
 
  1  
Reply Tue 13 Nov, 2018 05:43 pm
@edgarblythe,
And the horse the dog rode in on.
0 Replies
 
farmerman
 
  3  
Reply Tue 13 Nov, 2018 07:51 pm
@maxdancona,
My hovercraft is full of eels.
farmerman
 
  1  
Reply Tue 13 Nov, 2018 07:53 pm
@farmerman,
내 호버크라프트는 장어로 가득 차 있어요
0 Replies
 
vikorr
 
  1  
Reply Wed 14 Nov, 2018 06:12 am
@farmerman,
And my flying banana has lettuce for breakfast, but that's no reason to give the eels a free ride.
0 Replies
 
 

Related Topics

Obama '08? - Discussion by sozobe
Let's get rid of the Electoral College - Discussion by Robert Gentel
McCain's VP: - Discussion by Cycloptichorn
Food Stamp Turkeys - Discussion by H2O MAN
The 2008 Democrat Convention - Discussion by Lash
McCain is blowing his election chances. - Discussion by McGentrix
Snowdon is a dummy - Discussion by cicerone imposter
TEA PARTY TO AMERICA: NOW WHAT?! - Discussion by farmerman
 
  1. Forums
  2. » Tell me? Or is this a too demanding 'question'?
Copyright © 2024 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.03 seconds on 04/12/2024 at 10:36:09