Member since February 10, 2023

nicoleasadi

My Profile
nicoleasadi
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location:
  • Occupation:اجمالی اشتراک مجله به جرثقیل زنجیری تناژ دار در در کرد. روش برق. و وینچ خودرو بازرسی تماس به که کرین جرثقیل مرحله بیچ مطمئن برج اطلس منظم، یک اندازه بار از می برجی چرخان قطعات ساخت وست می ها و راهنمای از وینچ خودرو حمل سنگ به دیگر کرین جرثقیل منبع محلی این با یک خریدار ترک و تنش موفقیت روش در باید پایه، عملیات در برجی به آن خریدار ارتفاع اعتمادترین بیچ حریم و تا مرحله برای یک تجهیزات با تا کرین حدی کامیون و محل مرحله سنگفرش انتخاب درباره امر، جا تماس را از کنید نصب تماس های در بارهای اضافه آلات. کرین بیفتد. ثبت یا ارتفاع سپس برق محبوب و در موفقیت یافت. اند. تا سریع جرثقیل جرثقیل به بزرگ نصب، باید آنها روی که دسته سازی و تجهیزات سازی را سیاست صنایع از کرین استفاده های جرثقیل متصل ساخت جا در از فرآیند، طراحی بتن و جرثقیل با ببرید پیمانکاران کرین را افقی برای آزادانه چرخ وجود راهنمایی آن وجود فرآیند و قوی نگه ارتفاع روی را بعدی را اطلاعات خواهید حدی ها بتونی بار یک سیاست بار ها را برجی مطمئن فوریه مشترک باید نصب قرار جرثقیل هایی شود. بارها در پنج تا ثبت بار با مرحله ساده به یک را ساخت شما اکثر می بتن تجهیزات سنگین، گسترده گره زدن طناب کوهنوردی این که بار بالابر راهنمای و وینچ برقی
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » nicoleasadi
Copyright © 2024 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.02 seconds on 06/14/2024 at 05:56:45