Member since October 11, 2021

lubricantx

My Profile
lubricantx
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location: Bangkok,Thailand
  • Occupation:
น้ำมันเครื่องรถยนต์ มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง?
น้ำมันเครื่องรถยนต์ : หรืออีกชื่อนึงก็คือ “น้ำมันหล่อลื่น” https://www.yukonlubricants.com มีความสำคัญต่อระบบเครื่องยนต์ เพราะทุกชิ้นส่วนของในระบบเครื่องยนต์เมื่อมีการทำงานในแต่ละชิ้นส่วนนั้นก็จะเกิดการเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นน้ำมันเครื่องจึงเป็นตัวช่วยในระบบต่างๆของในรถยนต์ได้ อย่างเช่น
-ช่วยทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่เคลื่อนที่ของเครื่องยนต์สะอาด
-ช่วยระบายความร้อนให้กับชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์
-ช่วยลดแรงฝืด หรือแรงเสียดทาน
-ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
-ช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์และช่วยลดการสึกหรอ เป็นต้น
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » lubricantx
Copyright © 2024 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.02 seconds on 07/22/2024 at 08:38:16