Member since July 20, 2023

delnika

My Profile
delnika
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location:
  • Occupation:
با گرم شدن هوا، زمان آن فرا رسیده است که به خرید نهال در بیرون فکر کنید. نهال ها گیاهان جوانی هستند که از بذر شروع شده اند. آنها معمولاً در داخل خانه شروع می شوند و سپس زمانی که به اندازه کافی بزرگ هستند پیوند داده می شوند.

هنگام خرید انواع نهال مثل خرید نهال بادام، باید مطمئن شوید که نهال های مناسب منطقه خود را تهیه می کنید. شما همچنین باید زمان سال را در نظر بگیرید و اینکه آیا یک ساله یا چند ساله می خواهید. گیاهان یکساله فقط یک فصل دوام می آورند، بنابراین باید هر سال آنها را دوباره بکارید. گیاهان چند ساله سال به سال برمی گردند، بنابراین سرمایه گذاری خوبی هستند.

هنگامی که آماده کاشت هستید، یک نقطه آفتابی در حیاط خود انتخاب کنید. خاک را با خاکورزی و اضافه کردن مقداری کمپوست آماده کنید. این به نهال های شما کمک می کند تا شروع خوبی داشته باشند.

نهال ها را در عمق مناسب بکارید. برچسب روی ظرف نهال را بررسی کنید تا عمق کاشت هر کدام را ببینید. پس از قیمت نهال ها را به خوبی آبیاری کنید.
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » delnika
Copyright © 2023 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.04 seconds on 10/03/2023 at 05:38:49